Regulamin publikacjiREGULAMIN PUBLIKOWANIA PRAC W „WETERYNARII W PRAKTYCE” W DZIALE VET-MEDYCYNA

 • W czasopiśmie WETERYNARIA W PRAKTYCE redakcja przyjmuje do druku prace oryginalne, przeglądowe, doświadczalne, poglądowe, kazuistyczne, historyczne oraz opisy przypadków z praktyki klinicznej, w zakresie szeroko pojętej problematyki medycyny weterynaryjnej oraz jej pokrewnych dziedzin. Istnieje możliwość publikacji tekstów nie zamówionych przez redakcję, o ile nie będzie to kolidowało z aktualnymi planami wydawniczymi.
 • Pożądana objętość artykułu to średnio 9-15 str. znormalizowanego maszynopisu lub wydruku komputerowego; po uzgodnieniach z redakcją może być większa. W przypadku prac dłuższych może być konieczny podział na 2 części publikowane osobno (po uzgodnieniu z autorem). Treść pisana czcionką 10,Times New Roman, odstęp pojedynczy. Przygotowanie manuskryptu: strona tytułowa - tytuł artykułu w języku polskim, możliwie krótki.
 • Autor/autorzy powinni ujawnić wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. Autor zgłaszający daną pracę oświadcza, że do przesłanych materiałów (tekstów, fotografii, ilustracji itp.) składających się na artykuł przysługują mu prawa autorskie w zakresie uprawniającym go do dokonania zgłoszenia na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności, że opublikowanie materiału nie naruszy praw osób trzecich. W przypadku skierowania przeciwko Wydawnictwu Elamed jakichkolwiek roszczeń związanych z lub odnoszących się do nadesłanych materiałów przez osoby trzecie autor zgłaszający zwolni Elamed z odpowiedzialności i pokryje wszelkie koszty z tego tytułu wynikłe.
 • Przesłanie pracy oznacza zgodę na przeniesienia na Wydawnictwo ELAMED wszelkich autorskich praw majątkowych na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu każdą dostępną technika oraz upoważniają Wydawnictwo Elamed do udzielania dalszych licencji na dowolnie wybranych przez Wydawnictwo polach eksploatacji, udzielania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności na sporządzanie, korzystanie i rozpowszechnianie opracowań (przeróbek) oraz tłumaczenia na każdy język i do rozpowszechniania tłumaczeń, pod warunkiem, że materiały zostaną zaakceptowane do publikacji.
 • Treść artykułu rozpoczyna się krótkim streszczeniem w języku polskim oraz angielskim (do 10 wierszy, czyli 3-4 zdania). Pod streszczeniem należy umieścić słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim (do 5 słów).
 • Układ artykułu powinien zawierać: wstęp, rozwinięcie, wnioski, podsumowanie. Tekst powinien być poparty rycinami, czy tabelami jako uzupełnienie i wzbogacenie publikacji. Ryciny i tabele (w ilości do 10), opatrzone podpisami.
 • Oryginalne prace naukowe powinny zawierać: wstęp, opis materiału i metod, wyniki badań i ich omówienie oraz wnioski, a tekst należy podzielić na ustępy zawierające zwartą treść. Prace te muszą być parafowane i opatrzone pieczątką pracownika naukowego odpowiedzialnego za tok prowadzonych badań.
 • Piśmiennictwo. Na końcu pracy należy umieścić piśmiennictwo, które ma być ułożone według kolejności cytowania. Kolejność danych bibliograficznych, każda pozycja - pisana od nowego wiersza:
  • w pozycjach czasopism - powinna być opatrzona numerem i zawierać: nazwisko autora(ów), inicjały imion, tytuł pracy, tytuł czasopisma (w całości lub w przyjętym skrócie), w którym została opublikowana, rok wydania, nr tomu, nr zeszytu, numery stron cytowanych. Jeśli autorów jest więcej niż trzech, wówczas należy podać nazwisko pierwszego z nich z dopiskiem „i wsp.”


  CZASOPISMA:
  Kowalski M.J.: Żywienie psów. „Weterynaria w praktyce”, 2004, vol. 5, s. 2-6.
  - w pozycjach książkowych - nazwisko autora (autorów), inicjały imion, tytuł dzieła, wydawcę, miejsce i rok wydania.

  KSIĄŻKI:
  Kowalski M.J.: Żywienie psów. PWN, Warszawa 1999.
 • Konieczne są odnośniki w tekście do pozycji piśmiennictwa ujęte w nawiasach prostych. Powołania w tekście, powinny być oznaczone cyframi arabskimi. Piśmiennictwo może zawierać maksymalnie 25 pozycji (tylko te, na które są powołania w tekście). Zastrzeżenie to nie dotyczy prac opartych na piśmiennictwie. Redakcja zastrzega sobie prawo nie publikowania piśmiennictwa z zaznaczeniem w tekście, że jest ono do wglądu u autora lub w redakcji.Prosimy o podanie tytułu naukowego, imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego i e-mailowego pierwszego autora, które zostaną umieszczone po pozycjach piśmiennictwa.
 • Zasady recenzowania. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”). W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), b) relacje podległości zawodowej, c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
  Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
 • Redakcja informuje, że „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Wyjaśnienie: z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji; z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
 • Przesyłając artykuł wraz z ilustracjami i tabelami, autor (autorzy), zobowiązani są do przesyłania prac, tylko i wyłącznie niepublikowanych uprzednio ani niezłożonych do redakcji innych czasopism. Wydawnictwo Elamed nabywa na zasadzie wyłączności ogół praw autorskich do wydrukowanych prac (w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych CD i innych oraz w Internecie). Bez pisemnej zgody dopuszcza się natomiast drukowanie streszczeń.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania ewentualnych poprawek stylistycznych i korekty drobnych błędów merytorycznych bez konsultacji z autorem pracy (np. zniekształceń terminologii fachowej, nazwisk itd., powstałych wskutek omyłek maszynowych).
 • Aby maksymalnie ułatwić opracowanie techniczne tekstu i uniknąć ewentualnych problemów przy redagowaniu, prosimy o dostosowanie się do następujących wskazówek:
  Postać tekstu:
  • Zapis elektroniczny
  • Dokument stworzony w formacie Word 6.0 lub 7.0 powinien mieć rozszerzenie .doc . Tekst napisany w jakimkolwiek innym edytorze powinien mieć rozszerzenie .txt. Pliki tekstowe można przesyłać na dyskietkach lub pocztą elektroniczną.
  • Norma - format A4, 60 wierszy na stronie.

  Ilustracje:
  • Oryginalne zdjęcia, slajdy, rysunki, schematy. Rysunki i schematy mogą mieć formę wydruku komputerowego.
  • Zapis elektroniczny
   Ilustracje (zdjęcia, slajdy) przekazywane w formie elektronicznej powinny być zapisane w formacie: tif, eps, jpg; rozdzielczość 300 dpi, skala 1:1.
   Rysunki i schematy stworzone w programie Corel Draw powinny mieć rozszerzenie .cdr
  Regulamin publikowania prac w WETERYNARII W PRAKTYCE w pozostałych działach
Zasady publikacji:
 • W czasopiśmie WETERYNARIA W PRAKTYCE publikujemy prace oryginalne, poglądowe i opisy kazuistyczne, dostosowane do potrzeb odbiorcy, jakim jest lekarz weterynarii - praktyk. Istnieje możliwość publikacji tekstów nie zamówionych, o ile nie będzie to kolidowało z aktualnymi planami wydawniczymi.
 • Pożądana objętość artykułu to średnio 5-9 str. znormalizowanego maszynopisu lub wydruku komputerowego; na życzenie redakcji może być nieco większa, max. do 15 str. W przypadku prac dłuższych może być konieczny podział na 2 części publikowane osobno (po uzgodnieniu z autorem). Treść pisana czcionką 10, odstęp pojedynczy.
 • Przygotowanie manuskryptu: strona tytułowa - tytuł artykułu w języku polskim, możliwie krótki, może być uzupełniony podtytułem; imiona i nazwiska wszystkich autorów oraz nazwy instytucji, miejsca pracy autorów. Układ artykułu powinien zawierać: wstęp, rozwinięcie, wnioski, podsumowanie.
  Tekst powinien być poparty rycinami, czy tabelami jako uzupełnienie i wzbogacenie publikacji. Ryciny i tabele (w ilości do 8), opatrzone podpisami.
 • Piśmiennictwo: ilość pozycji ograniczona (maks. do 25 pozycji); konieczne są odnośniki w tekście do pozycji piśmiennictwa ujęte w nawias numeracją arabską; w przypadku dużej liczby pozycji redakcja zastrzega sobie jednak możliwość nie publikowania listy piśmiennictwa, zastępując ją informacją „Piśmiennictwo - .... pozycji - w redakcji”. Pozycje piśmiennictwa ułożone w porządku alfabetycznym nazwisk i chronologicznym (w przypadku kilku prac jednego autora) - ma obejmować tylko autorów cytowanych w artykule. Każda wyszczególniona pozycja piśmiennictwa musi być wymieniona i ujęta w tekście w formie wspomnianego odnośnika. Ponumerowane piśmiennictwo należy od akapitu, pozycja pod pozycją.
  Kolejność danych bibliograficznych:
  • w pozycjach czasopism - nazwisko autora (autorów) i inicjały imion, tytuł artykułu, tytuł czasopisma w przyjętym skrócie, rok, tom, numer zeszytu, stronę początkową;
  • w pozycjach książkowych - nazwisko autora (autorów), inicjały imion, tytuł dzieła, wydawcę, miejsce i rok wydania.
  • Prosimy o podanie tytułu naukowego, imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego i e-mailowego pierwszego autora, które zostaną umieszczone po pozycjach piśmiennictwa.
  • Prace autorów wstępnie ocenia redakcja. Następnie prace autorów przedstawiane są do wglądu jednemu lub większej liczbie członków Rady Naukowo-Programowej czasopisma. W przypadku wniesienia uwag do treści pracy przez członka Rady Naukowej niezwłocznie przekażemy autorowi stosowne propozycje i wnioski. Prace niespełniające podstawowych kryteriów publikacji są odrzucane.
 • Przesyłając maszynopis wraz z ilustracjami i tabelami, autor (autorzy), zobowiązani są do przesyłania prac, tylko i wyłącznie niepublikowanych uprzednio ani nie złożonych do redakcji innych czasopism. Przesłanie pracy oznacza zgodę na przeniesienia na Wydawnictwo ELAMED wszelkich autorskich praw majątkowych na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu każdą dostępną technika oraz upoważniają Wydawnictwo Elamed do udzielania dalszych licencji na dowolnie wybranych przez Wydawnictwo polach eksploatacji, udzielania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności na sporządzanie, korzystanie i rozpowszechnianie opracowań (przeróbek) oraz tłumaczenia na każdy język i do rozpowszechniania tłumaczeń., pod warunkiem, że materiały zostaną zaakceptowane do publikacji.
 • Autor zgłaszający daną pracę oświadcza, że do przesłanych materiałów (tekstów, fotografii, ilustracji itp.) składających się na artykuł przysługują mu prawa autorskie w zakresie uprawniającym go do dokonania zgłoszenia na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności, że opublikowanie materiału nie naruszy praw osób trzecich. W przypadku skierowania przeciwko Wydawnictwu Elamed jakichkolwiek roszczeń związanych z lub odnoszących się do nadesłanych materiałów przez osoby trzecie autor zgłaszający zwolni Elamed z odpowiedzialności i pokryje wszelkie koszty z tego tytułu wynikłe.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania ewentualnych poprawek stylistycznych i korekty drobnych błędów merytorycznych bez konsultacji z autorem pracy (np. zniekształceń terminologii fachowej, nazwisk itd., powstałych wskutek omyłek maszynowych).
 • Wynagradzanie prac zamówionych: o ile nie zostało inaczej ustalone w bezpośredniej rozmowie z autorem, honorarium obliczane jest wg wierszówki (śr. 30 zł za stronę). W przypadku prac zbiorowych ulega podziałowi na kwoty cząstkowe przeznaczone dla poszczególnych autorów - równe, o ile autorzy nie przedstawią własnej propozycji podziału. Szczególne wartości merytoryczne tekstu (zaopiniowane przez recenzującego członka Rady Naukowej) oraz nadesłanie go przed upływem ustalonego terminu mogą wpłynąć na podwyższenie stawki. Natomiast w przypadku nadesłania artykułu po upływie terminu zamówienia nie gwarantujemy publikacji tekstu i wypłaty honorarium na uprzednio ustalonych warunkach.
 • Po zamówieniu tekstu osobistym ,telefonicznym lub drogą poczty elektronicznej przesyłamy autorowi zamówienie w formie pisemnej wraz z niniejszym regulaminem publikacji, po otrzymaniu tekstu (osobną przesyłką poleconą) 2 egzemplarze umowy o dzieło i - w przypadku nowo pozyskanych autorów -arkusz danych personalnych ; po wypełnieniu prosimy odesłać pod adresem redakcji oryginał umowy i arkusz danych. Wypłata honorarium nastąpi po opublikowaniu artykułu.
 • Aby maksymalnie ułatwić opracowanie techniczne tekstu i uniknąć ewentualnych problemów przy redagowaniu, prosimy o dostosowanie się do następujących wskazówek:
  Postać tekstu:
  • Zapis elektroniczny
  • Dokument stworzony w formacie Word 6.0 lub 7.0 powinien mieć rozszerzenie .doc
  • Tekst napisany w jakimkolwiek innym edytorze powinien mieć rozszerzenie .txt
  • Pliki tekstowe można przesyłać na dyskietkach lub pocztą elektroniczną
  • Norma - format A4, 60 wierszy na stronie.
  Ilustracje:
  • Oryginalne zdjęcia, slajdy , rysunki, schematy
   Rysunki i schematy mogą mieć formę wydruku komputerowego - Zapis elektroniczny
  • Ilustracje (zdjęcia, slajdy) przekazywane w formie elektronicznej powinny być zapisane w formacie .tif , eps, jpg; rozdzielczość 300 dpi, skala 1:1.
  • Rysunki i schematy stworzone w programie Corel Draw powinny mieć rozszerzenie .cdr

Punkty edukacyjne

Index Copernicus MNISW Program edukacji

Co nowego w branży

zobacz więcej » Sklep on-line

Reklama

Zawartość

O nas

Moje konto

Polecamy

Reklama

Copyright © 2020 by ELAMED. Weterynaria w praktyce wydanie online. Wszystkie prawa zastrzeżone.